Hotel Otel

Hotel Otel
129/C, Oruthota Road,
Mudungoda,
Gampaha

Email: otelchalets@yahoo.com

Tel : 033-2248082
077-7154790