Palmyrah Development Board MannarPalmyrah Development Board Mannar
No. 48, Nallayar Road,
Mannar.
Sri Lanka 20000.

TEL : +94 23 222 2373

FAX : +94 23 222 2373

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palmyrah Development Board Mannar Contact Number
Contact Number of Palmyrah Development Board Mannar