The Manhattan Fish Market, Rajagiriya


The Manhattan Fish Market, Rajagiriya
No 997/1, Sri Jayawardanapura Mawatha,
Rajagiriya.

Tel: +9411 2 875975