Royal Park Hotel Anuradhapura

Royal Park Hotel
84/3, Niwathathkachethiya Road,
Anuradhapura

Tel :+94 71 985 26 64 / +94 25 22 24 801