Event Meedia (pvt) Ltd

Event Meedia (pvt) Ltd
723/2 Pannipitiya Rd
Thalawathugoda

Tel : 0112796574
Mobile : 0777486548

E-mail : niroshastv@yahoo.com