Sampath Bank Peradeniya Branch

Sampath Bank Peradeniya Branch
No. 676 A, Peradeniya Road,
Kandy.

Tel: +94 81 2387 876/7, +94 81 2384 054

Fax: +94 81 2384 054

Email: peradeniya.mgr@sampath.lk