RDB Kandeketiya

RDB Kandeketiya
Agrarian Service Centre
Kandaketiya

Tel : 055-2245671


Regional Development Bank Kandeketiya