Hotel Seven Eleven, Thalawathugoda

Hotel Seven Eleven
269L Araliya Uyana,
Hokandara Road,
Thalawathugoda,

Tel : 011-2171188, 011-2171036