Arpico Finance, AnuradhapuraArpico Finance, Anuradhapura
488/8F, Maithripala Senanayake Mawatha,
Anuradhapura.

Tel : 025-5622661-2

Fax : 025-2234654

Email : anuradhapura@arpicofinance.com