Palmyrah Development Board VavuniyaPalmyrah Development Board Vavuniya
No. 67, 68. Bazar Street,
Vavuniya.
Sri Lanka 20000.

TEL : +94 24 222 2483

FAX : +94 24 222 2483

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palmyrah Development Board Vavuniya Contact Number
Contact Number of Palmyrah Development Board Vavuniya