Palmyrah Development Board KalpitiyaPalmyrah Development Board Kalpitiya
Anaivasal Road,
Kalpitiya.
Sri Lanka

TEL : +94 32 226 0749

FAX : +94 32 226 0749

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palmyrah Development Board Kalpitiya Contact Number
Contact Number of Palmyrah Development Board Kalpitiya