Palmyrah Development Board KalmunaiPalmyrah Development Board Kalmunai
No. 20, N.H.D.A,
Kalmunai.
Sri Lanka 20000.

TEL : +94 67 222 0405

FAX : +94 67 222 0405

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palmyrah Development Board Kalmunai Contact Number
Contact Number of Palmyrah Development Board Kalmunai