NDB AkuressaNDB Akuressa
No. 21, Main Street,
Akuressa.
 
Tel : +94 41 228 4541/2
 
Fax : +94 41 228 4543
 
Branch Code : 065

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Development Bank Akuressa
NDB Akuressa Contact Number
NDB Akuressa Branch Code
NDB SWIFT Code

National Development Bank PLC. Colombo SWIFT Code : NDBSLKLX