University of PeradeniyaUniversity of Peradeniya
Peradeniya, 20400
Sri Lanka

Telephone : +94 81 238 8301 - 5/239 0000/ 239 2000/ 239 2001

Fax : +94 81 238 8102
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

University of Peradeniya Contact Number
Contact Number of University of Peradeniya
Peradeniya Vishwavidyalaya
Peradeniya Campus