University of KelaniyaUniversity of Kelaniya
Kelaniya 11600,
Sri Lanka.

Tel : +94 112903903

Fax: +94 11 2913857

Email: info@kln.ac.lk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

University of Kelaniya Contact Number
Contact Number of University of Kelaniya
Kelaniya Vishwavidyalaya
Kelaniya Campus