University of JaffnaUniversity of Jaffna
PO Box 57,
Thirunelvely,
Jaffna.
Sri Lanka.
Tel :   (+94) 021 221 8100
Email : info@univ.jfn.ac.lk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

University of Jaffna Contact Number
Contact Number of University of Jaffna
Ypanaya Vishwavidyalaya
Jaffna Campus