Bhiksu University AnuradhapuraBhiksu University of Sri Lanka - Anuradhapura
Puttalam Road,
Anuradhapura

Tel  : +94 25-2236760, +94 25-2236340

Email : Info@busl.ac.lk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhiksu University Anuradhapura Contact Number
Contact Number of Bhiksu University Anuradhapura