Hotel Randiya, Anuradhapura

Hotel Randiya, Anuradhapura
394/19A, Mudhitha Mawatha,
Anuradhapura

(+94) 25 2222 868

ourhome@sltnet.lk