Ceylinco VIP On the Spot Vavuniya



Ceylinco VIP On the Spot Vavuniya 
42/A, 2nd Cross Street 
Vavuniya

Tel : 024-4589319, 024-2221364