Ceylinco VIP On the Spot MiddeniyaCeylinco VIP On the Spot Middeniya 
Shan Building,
Katuwana Road
Middeniya

Tel : 047-2248122, 047-2248122