Singer Plus Kantalai

Singer Plus Kantalai
No: 209,  
Main Street,  
Kantalai 

026-5671597 

kantale@singersl.com