Kanro Seya

Kanro Seya  
390 1/1 Peradeniya Rd 
Kandy  

Tel : 0773188633