CDB Vavuniya

CDB Vavuniya
No.11
Horowappathane Road
Vavuniya

Tel :  024-2225862/3