CDB Kandy

CDB Kandy
No. 110, Yatinuwara veedhiya
Kandy

Tel :  081-2204246