CDB Anuradhapura

CDB Anuradhapura
No. 522D
Maithreepala Senanayaka Mawatha
Anuradhapura

Tel :  025-2234000