Sampath Bank Thalawathugoda Branch

Sampath Bank Thalawathugoda Branch
No. 244/4, Pannipitiya Road,
Thalawathugoda.

Tel: +94 11 2796 670/1

Fax: +94 11 2796 672

Email: thalawathugoda.mgr@sampath.lk