Sampath Bank Talahena Branch

Sampath Bank Talahena Branch
No. 557, Talangama North,
Talangama.

Tel: +94 112 790 457/8

Fax: +94 11 2790 459

Email: talahena.mgr@sampath.lk