Kahanda Kanda Hotel, Galle

Kahanda Kanda
Kahanda Kanda,
Angulugaha
Galle, 8000,
Sri Lanka

info@kahandakanda.com

+94 91 494 3700

+94 91 562 2518
Image source : www.kahandakanda.com