Aszai Fashions

Aszai Fashions
104 Havelock Rd
Colombo-05

Tel : 011-2584284