Miyurasa Hotel & Rest

Miyurasa Hotel & Rest
No. 1613, Avissawella Road,
Ranala, Kaduwela

011-2415485