CDB Vavuniya

CDB Vavuniya
No.11,
Horowappathane Road
Vavuniya

024-2225862/3