CDB Anuradhapura

CDB Anuradhapura
No. 522D,
Maithreepala Senanayaka Mawatha
Anuradhapura

025-2234000